Zajęcia teatralne

Udział w teatrze amatorskim umożliwia dzieciom i młodzieży wszechstronny rozwój emocjonalny. Pozwala poznawać siebie, pomaga wyrabiać umiejętność wywoływania emocji i radzenia sobie z nimi. Pozwala odkryć inny świat, znaleźć motywację do życia, rozwija wiarę w siebie.

Głównym celem zajęć jest wspomaganie rozwoju młodego człowieka, dokonywanie w nim pozytywnych zmian, uwrażliwianie go na potrzeby otaczającego świata oraz przygotowanie go do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczeństwa.
Na zajęciach teatralnych uczymy mówić wyraźnie, czysto, wyraziście i sugestywnie. Pracujemy nad tekstami literackimi różnych gatunków zgodnie z zasadą pięciu etapów. Wychowankowie wygłaszają z pamięci utwory poetyckie i prozatorskie z okazji uroczystości szkolnych i lokalnych oraz w ramach konkursów recytatorskich. Teatr w Młodzieżowym Domu Kultury rozwija zainteresowania, pogłębia wiedzę i umiejętności z zakresu dykcji, recytacji oraz pracy z tekstem. Ponadto uwrażliwia młodzież na poprawność i piękno słowa mówionego, a tym samym zaspakaja potrzeby aktywności twórczej.

Grupa Teatralna "Czwarta Ściana" - to zajęcia skierowane dla młodzieży (od VII klasy szkoły podstawowej). W grupie zajmujemy się: budowaniem zaufania i integracji, pracą nad dykcją i emisją głosu, sprawnością fizyczną aktorów, improwizacjami i emocjami w teatrze, partnerstwem na scenie, zadaniami i etiudami aktorskimi, tworzeniem scenariusza spektakli, spektaklem autorskim. Ponadto poznajemy różne rodzaje teatru: teatr dramatyczny, teatr cieni, teatr ruchu i tańca, "czarny teatr". Grupa prezentuje się również na różnych konkursach i festiwalach, takich jak: Przegląd Teatralny w ramach Powiatowego Festiwalu Twórczości Artystycznej, Ratajski Przegląd Teatralny -  Nocą z AMICI w Poznaniu, Krakowski Maraton Teatralny i wiele innych.

Grupa Teatralna "Czwarta Ściana II" - to zajęcia dla dzieci w wieku szkoły podstawowej (I - VI klasa) na zajęciach improwizujemy, poznajemy scenę, uczymy się budować krótkie scenki teatralne, działamy z rekwizytami i z kostiumami, poznajemy teatr poprzez zabawę, pobudzamy rozwój psychofizyczny dziecka oraz jego emocjonalność poprzez różnego rodzaju ćwiczenia i rozgrzewki, budujemy spektakle i występujemy na scenie oraz prezentujemy się w konkursach i festiwalach teatralnych.

Grupy "Czwarta Ściana" prowadzi Agnieszka Busuleanu-Jaksik, reżyser teatralny, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury.

 

Grupa Teatralna "Studio Baśni"

Adresatem koła teatralnego Studio Baśni są ci  uczniowie klas II – VI, którzy interesują się sztuką recytacji, mają zdolności i predyspozycje aktorskie i chcą rozwijać swoje zainteresowania. Na zajęciach zajmujemy się: przygotowaniem spektakli, inscenizacji, etiud teatralnych na bazie lektur i tekstów własnych, przygotowaniem kostiumów, scenografii, podkładów muzycznych i rekwizytów, próbami opracowania scenariuszy teatralnych, prezentowaniem dokonań na forum szkoły, dla rodziców czy środowiska lokalnego, konfrontowaniem swoich umiejętności poprzez udział w konkursach, przeglądach, festiwalach, ćwiczeniem kultury żywego słowa, organizowaniem szkolnych konkursów, prowadzeniem słowników terminów teatralnych i filmowych, redagowaniem zaproszeń i przygotowanie materiałów promujących działalność koła (notatki, informacje w lokalnych mediach). 

Grupę prowadzi Agnieszka Czarna, nauczyciel teatru